Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż firma Dream Promotion Marcin Woś przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, adres e-mail. Dane te były pozyskane w celu wykonania usługi zgodnej z umową .

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Dream Promotion Marcin Woś, 05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 7/9 lok. M29.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 05-500 Piaseczno, ul. Okulickiego 7/9 lok. M29  lub mail: marcin.wos@dreampromotion.pl

  • Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu projektowania graficznego i produkcji reklamowej.


Firma udostępnia także dane konieczne do zrealizowania umowy pomiędzy wykonawcą umowy a zleceniodawcą . Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. czynności mieści się w zakresie działalności gospodarczej Dream Promotion Marcin Woś, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

  • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  zrealizowania umowy.
  • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.
  • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: marcin.wos@dreampromotion.pl,

Informujemy również, że

  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych